Čo je nedeštruktívne testovanie (NDT) ?

 In NDT

Na úvod…

Už z názvu vyplýva, že ide o niečo, čo treba vyskúšať a pritom sa skúšaný objekt nepoškodí. V podstate sme sa už asi všetci stretli s takýmto skúšaním u lekára. RTG – röntgenové vyšetrenie, prostredníctvom ktorého na základe žiarenia prenikajúce cez celé telo, dokáže lekár identifikovať zdravotné problémy, tzv defekty, ktoré sa musia odstrániť. Nedeštruktívne testovanie je teda niečo podobné, akurát využívané v technickej oblasti, ktorého cieľom je nájsť povrchové alebo vnútorné chyby  materiálu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkciu výrobku.

img025 01 1 scaled

Čo je defektoskopia (NDT)

U nás sa používa aj názov defektoskopia, teda zobrazenie defektov. Nedeštruktívne testovanie alebo defektoskopia je jedno a to isté. Defektoskopia alebo nedeštruktívne testovanie (NDT) zahŕňa súbor metód, ktoré sú na základe merateľných, alebo aspoň sledovateľných fyzikálnych javov schopné odhaliť vady vo výrobku bez jeho porušenia alebo poškodenia. Výrobok nie je pri defektoskopickej kontrole poškodený, a pokiaľ spĺňa požiadavky na akosť, je možné ho ihneď použiť, čo znamená, že defektoskopická skúška prebehla nedeštruktívne. Cieľom takéhoto testovania je preukázať, či daný výrobok nemá neprípustné chyby. Ak sa preukážu testovaním chyby, výrobok nie je možné použiť a musí sa opraviť alebo vyradiť z prevádzky.

Aké testovanie poznáme

Používa sa šesť základných NDT postupov:

 1. vizuálne skúšanie
 2. penetračné kapilárne skúšanie
 3. magnetická prášková metóda
 4. skúšanie vírivými prúdmi
 5. priemyslová radiografia
 6. skúšanie ultrazvukom

Jednotlivé postupy sú rôzne náročné na technické vybavenie a na kvalifikáciu personálu, preto nie je možné stanoviť jeden všeobecne platný postup pre zistenie chýb. Využitie konkrétneho testovania vždy závisí od danej situácii.

Výhody

 • NDT umožňuje skoré zistenie vonkajších alebo vnútroných chýb vo výrobku, ktoré by mohli znemožniť jeho efektívne využitie alebo vyvolať haváriu konštrukcie počas doby prevádzky
 • výrobok po skúške zostáva v nezmenenom stave pre ďalšie použitie
 • NDT sa môže použiť v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu
 • znižuje náklady na výrobu
 • udržuje rovnakú kvalitu výrobku

Nedeštruktívne testovanie by malo byť veľmi významnou súčasťou jednotlivých etáp výroby, pretože sa rozhodujúcim spôsobom podieľa na kvalite konečnej výroby, a teda aj na úspešnosti výrobcu, a v neposlednom rade znižuje náklady na výrobu a zaručuje prevádzkovú spoľahlivosť.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search